سولو هیوم هیومیک پودر ۸۵ % محلول در آب

  هیومیک پودر ۷۰ درصد محلول در آب، حاوی ۶۵ درصد ترکیب غلیظ  شده هیومیک به همراه برخی عناصر غذایی است. هیومیک اسید بهترین   عامل طبیعی کلات کننده عناصرفلزی خاک است. اسید هیومیک میتواند بطور مستقیم اثرات مثبتی بر رشدگیاه بگذارد.سولوهیوم در محصولات زراعی، باغی گلخانه ای و فضای سبز به تنهایی یا درترکیب با سایر کودها استفاده می شود.

   مزایا

تحریک کننده هورمون ها وآنزیم های گیاهی

افزایش فعالیت میکروبی خاک و تاثیر مثبت بر ساختارفیزیکی خاک

افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی وافزایش ظرفیت نگهداری آب درخاک

تولید ریشه های قوی ودرنتیجه تولیدگیاه سالم

خاصیت کلات کنندگی عناصرفلزی و افزایش جذب آنها توسط گیاه