liqu zinc

کود روی مایع

این کود مناسب برای کلیه محصولات باغی و زراعی- قابل استفاده از محیط های قلیایی و اسیدی رفع کننده کوچکی برگها، نازکی ساقه ها، کوتاه قدی گیاه، کمک به جلوگیری از سرمازدگی- افزایش عملکرد و باردهی گیاه می باشد.

لیکوزینک واجد بالاترین درصد روی قابل جذب می باشد که به دلیل سهولت مصرف قابلیت جذب بالا از طریق برگ (محلولپاشی)، کمبود روی را به بهترین نحو برطرف می نماید. این کود در همه گیاهان بدون ایجاد سوزندگی قابل استفاده می باشد. کمبود این عنصر در خاک های قلیایی دارای آهک و میزان پایین مواد آلی شایع است و متاسفانه اکثر خاک های کشور از کمبود این عنصر رنج می برند.

عنصر روی در فعال سازی تعداد زیادی از آنزیم گیاهی نقش اساسی دارد که یا مستقیما در ساختمان آن ها شرکت دارد و یا آنکه برای فعال سازی آنزیم های گیاه مورد نیاز است، روی در سنتز اسید های نوکلئیک ، سوخت ساز اکسین ، انجام صحیح فعالیت آنزیمی و در نتیجه افزایش و بهبود کیفیت محصول  دارای نقش اساسی و در جوانه زنی و حفظ جوانه های بهاره و در نتیجه بهبود کمی و کیفی محصول اثر چشمگیری دارد.

علائم کمبود در گیاه:

کمبود روی لکه های قهوه ای روشن یا قهه ای مایل به قرمز در سطح برگ ها ایجاد میکند که منجر به بروز کلروز در برگ ها و کاهش طول گیاه می شود. این علائم ابتدا در برگ های جوان تر و سپس در برگ های مسن تر دیده می شد و بسته به نوع خاک ، رقم و مرحله رشد گیاه ، متفاوت می باشد. لکه های روشن بتدریج گسترده تر و روشن تر می شوند. علائم کمبود روی شامل ایجاد رگه های روشن بتدریج گسترده تر و روشن تر می شوند. علائم کمبود روی شامل ایجاد رگه های کمرنگ بین رگبرگ های میانی در غلات ، کوچک شدن برگ ها ، توقف رشد و کاهش عملکرد و کیفیت محصول می باشد. در مرکبات برگ ها ابلق می شوند.

تأثیر درجه حرارت خاک:

هوای سرد در فصل بهار با به تأخیر انداختن تجزیه مواد آلی ، دسترسی گیاه به روی را محدود می نماید.

میزان مصرف:

  میزان مصرف

نوع کشت

روش و زمان استفاده

از طریق خاک

محلول پاشی برگ ها

۳-۲ بار در زمان جوانه زنی گیاه در بهار و تابستان

۵-۴ در هکتار ۳-۲ در هزار مرکبات و درختان میوه
۲ بار در زمان جوانه زنی گیاه در بهار ۴-۳ لیتر در هکتار ۳-۲ در هزار

درختان میوه

۱ بار در زمان ۴ تا ۸ برگی

۴-۳ لیتر در هکتار ۲-۵/۱

باغات

۲ بار در زمانی که گیاه بیش از ۲۰ سانتی متر است

۳-۲ لیتر در هکتار ۳-۲ در هزار

گیاهان صنعتی سیب زمینی

در اواخر تابستان و زمستان

۶-۳ لیتر در هکتار ۳-۲ نهال درختان میوه
قبل از کشت و یا زمانیکه گیاه به اندازه کافی برگ داشته باشد. ۵-۳ لیتر در هکتار ۳-۵/۱

سایر محصولات

فروش در بسته بندی های زیر:

فروش در دبه ۱ لیتری