Untitled-1

کود کلسیم  و ازت I (روت نید)

رفع کمبود کلسیم و ازت و رشد سالم گیاه از مزیت این کود می باشد ازت سازنده مواد اصلی حیات گیاه مانند اسید های آمینه و کلروفیل می باشد.

حاوی درصد متعارفی از ازت آماده جذب گیاه که به محض جذب، وارد چرخه متابولیسم گیاه می شود و باعث افزایش سوخت و ساز و رشد گیاه می شود.

کلسیم در کنار نیتروژن باعث افزایش مقاومت گیاه به استرسهای محیطی می شود.

فروش در بسته بندی های زیر:

فروش در دبه ۱ لیتریفروش در دبه ۵ لیتری فروش در دبه ۱۵ لیتری فروش در دبه ۲۰ لیتری

محصول

محلول پاشی آب آبیاری
زراعی ۲-۱ لیتر در هکتار

۱۵-۱۰ لیتر در هکتار

باغی

۳-۲ لیتر در هکتار ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار
گلخانه ها ۳-۲ لیتر در هکتار

۵-۳ لیتر در هکتار