لیکو بر

کود بور مایع با بالاترین درصد عنصر بور، کاملا محلول در آب و با جذب بسیار بالا

(TYPICAL ANALYSIS (W/V

Boron (B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴ %

از مهمترین وظایف بور در گیاه مشارکت در گرده افشانی، جوانه زنی و رشد لوله گرده، تقسیم سلولی و استحکام دیواره سلولی و متابولیسم نیتروژن می­باشد.

به دلیل عدم حرکت بور از طریق آوند آبکش، این عنصر فقط از طریق آوند چوبی جذب می شود و با توجه به عدم وجود برگ و عدم تعرق در ابتدای فصل رشد، نیاز مبرم به تامین بور جهت گرده افشانی و لقاح در درختان وجود دارد.

لیکو بور با درصد بالای بور با عامل کمپلکس کننده و جذب بالا و سریع ، نیاز گیاه به بور را جهت تقویت گل و گرده افشانی تامین می نماید.

بور به همراه کلسیم (اثر سینرژیستی) در استحکام دیواره سلولی نقش دارد؛ نکته اینکه با افزایش کلسیم گیاه، نیاز گیاه به بور نیز افزایش می یابد (اثر سمیت بور کاهش می یابد) و مصرف هر دو  نتیجتا سبب افزایش سلامت عمومی گیاه می گردند.

توصیه مصرف:

درختان میوه: محلول پاشی با نسبت ۱ در هزار در زمان تورم جوانه ها و یا بعد از برداشت  به نسبت ۲ در هزار.

سبزی، صیفی و گلخانه: محلولپاشی در زمان باردهی به نسبت ۵/۱-۱ در هزار.

احتیاط: جهت اختلاط با کودهای دیگر نظیر کلسیم و روی حتما جار تست صورت پذیرد.