لیکو فوسکا

لیکو فوسکا: ترکیب محلول فسفر و پتاس بالا

  لیکو فوسکا کود مایع غلیظ و با دانسیته بالا حاوی فسفر و پتاسیم می باشد. این ترکیب اختصاصی جهت افزایش گل و میوه و زودرسی محصول تولید شده  و برای مواقعیکه نیاز به رشد رویشی نباشدگیاه را به فاز زایشی می برد و گیاه را جهت محصولدهی آماده می سازد.

این کود به صورت محلول­پاشی یا کاربرد در سیستم آبیاری قابل استفاده است.

نکته اینکه،  با وجود درصد بالای عناصر موجود،EC  و شاخص شوری این ترکیب بسیار پایین است بنابراین برای مواقعی که آب آبیاری یا آب سمپاشی حاوی شوری بالایی است می توان براحتی و باخیال راحت درصد بالایی از عناصر ضروری فسفر و پتاسیم را در اختیار گیاه قرار داد و نگران شوری و آسیب به گیاه نبود.

فسفر باعث افزایش ریشه زایی و تامین انرژی برای گیاه، افزایش گلدهی و بالا بردن عملکرد گیاه می گردد.

پتاسیم عنصر کیفیت بوده و سبب افزایش کیفیت رنگ و حجم میوه و افزایش مقاومت گیاه به تنش هایی مثل خشکی، شوری، سرما وگرما می گردد.

توصیه مصرف:

نوع محصول

مصرف بصورت محلولپاشی

سیستم آبیاری

درختان میوه

۳ – ۲ در هزار

۱۵ – ۱۰ لیتر در هکتار

محصولات زراعی، سبزی و صیفی  فضای باز

۵ – ۳ در هزار

۱۰ – ۵ لیتر در هکتار

محصولات گلخانه ای

۳- ۲ در هزار

۲ – ۱ لیتر در هزار متر مربع

 

 

 

فروش در بسته بندی های زیر:

 

فروش در دبه ۱ لیتری فروش در دبه ۵ لیتریفروش در دبه ۱۵ لیتری فروش در دبه ۲۰ لیتری