فسکا ام جی

 

فوسکا: ترکیب فسفر و پتاسیم بالا همراه با منیزیم ۰-۲۰-۲۵ + ۲ Mg

فوسکا ترکیب پودری فسفر و پتاس بالا به همراه منیزیم می باشد. این کود ۱۰۰% محلول در آب بوده و به صورت خاکی و یا محلول­پاشی قابل استفاده است. از طرفی پایه اسیدی بودن فوسکا سبب کاهشpH  و افزایش قابلیت جذب عناصر از خاک می گردد.

فسفر باعث افزایش ریشه زایی و تامین انرژی برای گیاه، افزایش گلدهی و بالا بردن عملکرد گیاه می گردد.

پتاسیم عنصر کیفیت بوده و سبب افزایش کیفیت رنگ و حجم میوه و افزایش مقاومت گیاه به تنش هایی مثل خشکی، شوری، سرما وگرما می گردد.

همچنین منیزیم در ساختار کلروفیل حضور داشته و کمبود آن توقف رشد و کاهش عملکرد را به همراه دارد.

فوسکا ترکیب اختصاصی جهت افزایش گل و میوه و زودرسی محصول می باشد و برای مواقعیکه نیاز به رشد رویشی نباشدگیاه را به فاز زایشی می برد.

توصیه مصرف:

نوع محصول

مصرف بصورت محلولپاشی

مصرف خاکی ( سیستم آبیاری)

درختان میوه

۳ – ۲ در هزار

۱۵ – ۱۰ کیلو در هکتار

محصولات زراعی،سبزی و صیفی  فضای باز

۵ – ۳ در هزار

۱۰ – ۵ کیلو در هکتار

محصولات گلخانه ای

۳- ۲ در هزار

۲ – ۱ کیلو در هزار متر مربع