پسته-رفسنجان-۲

 

توصیه کودی باغات پسته

قبل از هرگونه توصیه کودی بایستی آنالیز کامل آب و خاک انجام شود و با توجه به آنالیز انجام شده توسط کارشناس توصیه کودی صورت پذیرد.

فروردین

قبل از باز شدن جوانه ها استفاده از کود فروت ست به صورت محلول پاشی و برگردان کود سبز منداب

اردیبهشت

محلول پاشی با کودهای حاوی کلسیم بالا در زمان ارزنی شدن میوه

خرداد

کود کامل آبیاری + هیومیک اسید همراه با آب آبیاری – همچنین اواخر خرداد ماه زمان نمونه برداری از برگ درخت جهت آنالیز برگ می باشد.

تیر

استفاده از کودهای ازته مانند اوره در اراضی شیرین (۵۰ کیلو در هکتار) یا سولفات آمونیوم در اراضی شور (۱۰۰ کیلو در هکتار) در زمان آبیاری  به همراه کود سولوپتاس (۱۵ کیلودرهکتار) مخلوط با آب آبیاری (نکته: درصورتیکه که باغ در سال آور نیست کود ازته استفاده نشود.)

مرداد

اواخر مرداد ماه استفاده از کودهای ازته مانند اوره در اراضی شیرین (۵۰ کیلو در هکتار) یا سولفات آمونیوم در اراضی شور (۱۰۰ کیلو در هکتار) در زمان آبیاری  به همراه کود سولوپتاس (۱۵ کیلودرهکتار) مخلوط با آب آبیاری

شهریور

پس از برداشت محلول پاشی با کود فروت ست

مهر

اواخر مهر ماه زمان نمونه برداری از خاک جهت آنالیز خاک

آبان

استفاده از کودهای حاوی کلسیم به صورت محلول پاشی  روی جوانه ها و کشت (گرونید)

آذر

چال کود یا کانال کود هر دو سال یک بار با ترکیب : کود حیوانی پوسیده (ترجیحا گاوی) ۳۰ تن در هکتار+ کود مرغی ۳ تن (در اراضی شور استفاده از کود ماهی بجای کود مرغی) + سولفات پتاسیم ۴۰۰ کیلو در هکتار+ فسفات آمونیوم ۱۰۰ کیلو در هکتار+ سولفات آهن ۱۰۰ کیلو در هکتار+ سولفات روی ۱۰۰ کیلو در هکتار+ سولفات منگنز ۵۰ کیلو در هکتار + اسید بوریک (در آب و خاک شیرین)                ۲۵ کیلو در هکتار + گوگرد بنتونیت دار (در آب و خاک شور) ۵۰۰ کیلو در هکتار  هر سه سال یکبار+ سولفات منیزیم ۵۰ کیلو در هکتار + سولفات مس۲۵ کیلو در هکتار

دی

بهمن

اسفند

استفاده از کودهای ازته مانند اوره در اراضی شیرین (۱۰۰ کیلو در هکتار) یا سولفات آمونیوم در اراضی شور (۲۰۰ کیلو در هکتار) در زمان آبیاری و استفاده از کود فروت ست به صورت محلول پاشی قبل از باز شدن جوانه ها

مقادیر توصیه شده فوق

 به صورت کلی و با فرض خاکی فقیر از عناصر غذایی بوده، ولی برای تعیین مقادیر کودها به صورت دقیق، بایستی آنالیز خاک انجام شود.

 

نکات :

۱- با توجه به اینکه رشد ریشه ها از اواسط بهمن ماه شروع شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد لذا در طول این مدت بایستی از حفر کانال یا چاله جهت کوددهی خودداری نمود. ضمنا دقت شود زمان چال کود یخ زدگی اتفاق نیافتد.

۲-زیادی فسفر در خاک باعث کمبود روی در درختان پسته شده و زیادی سدیم باعث کمبود پتاسیم در درختان پسته میشود. یعنی با وجود عناصر روی و پتاسیم در خاک ریشه قادر به جذب آنها نمی باشد.

۳-کودهای حاوی کلسیم و مس با سموم شیمیایی مخلوط نشود.

۴-در خاکهای شنی احتمال کمبود پتاسیم بیشتر بوده و احتمال حمله نماتد نیز بیشتر است.

۵-در خاکهای رسی و آب شیرین احتمال بیماری گموز بیشتر بوده و در خاکهای شور (EC  بالاتر از ۱۲ ) احتمال بروز  بیماری گموز (Phythophtora sp.) کمتر است.

۶-کودهای ازته توصیه شده برای دور آبیاری  ۳۶ روز بوده و طبیعی است با افزایش طول دوره آبیاری مقدار این کودها کاهش می یابد و با کاهش دور آبیاری مقدار کودهای ازته افزایش می یابد.

۷-در ماههای تیر و مرداد آبیاری سنگین انجام شود چون نیاز آبی درختان پسته بیشتر است.

۸- کود فروت ست : این نوع کود ها را میتوانید با مخلوط کردن تهیه نمائید اما ما به شما توصیه اکید میکنیم به جای این روش سنتی و نا کار آمد از کود های موجود آماده شده، آزماشی شده، و جواب داده شرکت سبزینه مارال استفاده نمائید.