باد گرو: کود پودری فروت ست جهت بهبود گرده افشانی گلها و افزایش مقاومت به تنش ها

باد گرو ( ترکیب فروت ست سه گانه ) حاوی عناصر غذایی کلیدی جهت گرده افشانی و تلقیح گلها و همچنین افزایش مقاومت گیاه می باشد.

روی: یکی از عناصر ضروری و پیش ماده تولید هورمون اکسین جهت رشد و گرده افشانی است که رشد جوانه های رویشی و زایشی را تحریک می کند.

بور: این عنصر غالبا در مرحله گرده افشانی دچار کمبود است و تامین آن اثر شگرفی در افزایش قدرت گرده افشانی دارد. بور در افزایش عمر دانه گرده موثر است این مساله باعث می گردد گرده افشانی با شدت بیشتری انجام شود.

ازت: باعث تامین انرژی جهت رشد رویشی و زایشی می شود، در ضمن اینکه حضور ازت در محلولپاشی باعث تسریع در حرکت و جذب عناصر دیگر می گردد.

پتاسیم: حضور این عنصر باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش هایی مثل سرما، گرما، خشکی و افزایش کیفیت محصول می شود.

باد گرو:

  • موجب تقویت جوانه های زایشی و در نتیجه بهبود عمل لقاح و باروری می شود.
  • باعث حفظ تعداد گلهای بیشتری روی خوشه شده و ریزش  میوه چه ها را کاهش می دهد.
  • مقاومت گیاه را به تنش های محیطی به مقدار زیادی افزایش می دهد.


دستورالعمل مصرف:

باد گرو در درختان میوه ( پسته‌) به نسبت ۲  در هزار در زمان تورم جوانه ها تا قبل از باز شدن کامل گلها و یا بعد از برداشت محصول محلول پاشی توصیه می شود. در محصولات دیگر نظیر سبزی و صیفی جات از شروع گلدهی تا پایان برداشت به نسبت  ۱ کیلوگرم  در هکتار می تواند محلولپاشی گردد.

 

Zinc (Zn) . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷ %

Nitrogen ( N)  . . . . . . . . . . . . .  ۷ %

Potassium ( K 2O) . . . . . . .. . . . 6  %

Boron (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵ %